Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden

Riksorganisationens idoga opinionsbildning har burit frukt då regeringen tillsatt en utredning för att stärka bostadsrättsinnehavarens konsumentskydd, dir. 2015:97 ”Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden”.
I uppdraget ingår bl.a.

• att ta ställning till om innehållet i den ekonomiska planen bör ändras,
• om det finns anledning att skärpa regelverket kring intygsgivare,
• om det rättsliga skyddet för förhandstecknare och andra blivande föreningsmedlemmar behöver förbättras,
• om skyddet mot rättsförluster i samband med överlåtelse och pantsättning av en bostadsrätt bör stärkas,
• på vilket eller vilka sätt som en bostadsrättsförening bör säkerställa att det kommer att finnas tillräckliga medel för att möta det långsiktiga underhållsbehovet,
• om det i årsredovisningen bör lyftas fram uppgifter som är särskilt viktiga för bostadsrättsföreningens intressenter,
• om reglerna om fastighetsmäklarens informationsgivning vid förmedling av en bostadsrätt bör ändras, och
• om reglerna för om- eller tillbyggnader som berör en bostadsrättshavares lägenhet bör ändras.

Utredaren ska lämna de författningsförslag som övervägandena ger anledning till.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2017.

Läs direktivet här: