Stadgar

för den ideella föreningen
RIKSORGANISATIONEN FÖR BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Riksorganisationen för Bostadsrättsinnehavare, ideell förening.

§ 2 Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen genom

att verka för att stärka bostadsrättshavaren i den egna bostadsrättsföreningen,

att främja bostadsrättshavarkollektivets ställning i samhället;

att verka för att bostadsrättshavaren kan erhålla stöd avseende tekniska, ekonomiska och juridiska frågor i ärenden som gäller bostadsrätt;

samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 4 Medlemskap
Till medlem i Riksorganisationen för Bostadsrättsinnehavare kan antas fysisk eller juridisk person hemmahörande inom Sverige.
Inträde i föreningen sker genom inbetalning av medlemsavgift till föreningen via dess bankkonto eller plusgiro samt med angivande av namn och adress.

§ 5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgift ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar. Medlemsavgiftens storlek beslutas av föreningsstämman.

§ 7 Utträde
Om föreningens medlemsavgift inte betalas inom angiven tid innebär detta att medlemmen automatiskt utträder ur föreningen med omedelbar verkan.

Medlem kan även själv begära utträde ur föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen detta. Utträde anses då alltid ske när meddelandet nått föreningen.

Vid utträde återbetalas inte inbetald medlemsavgift.

§ 8 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 9 Styrelse
För förvaltningen av föreningens angelägenheter svarar styrelsen.
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med lägst en och högst fem suppleanter. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för tiden till och med ordinarie föreningsstämma nästkommande år eller andra räkenskapsåret efter valet. Styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma. Styrelsen är beslutför då mer än halva antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsen konstituerar sig själv vid första styrelsemötet. Information till medlemmarna om hur styrelsen valt att konstituera sig ska sändas till medlemmarna snarast efter konstituerande möte.

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller två styrelseledamöter i förening eller av en av styrelsen utsedd person tillsammans med en styrelseledamot. Föreningens firma kan endast tecknas av myndig fysisk person.

§ 10 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 11 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 12 Årsbokslut
Styrelsen ska lämna årsbokslut till revisorerna senast en månad innan ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
Medlem äger rätt att till stämman lyfta ett ärende genom motion. Motion ska inges i sin fulla lydelse till styrelsen senast den 31 december eller inom den tid som styrelsen beslutar. Motion ska vara formulerad så att stämman kan ta ställning i den aktuella frågan.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1) Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

2) Godkännande av upprättad röstlängd

3) Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

4) Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5) Fastställande av dagordningen

6) Styrelsens årsbokslut och revisionsberättelsen

7) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

9) Frågan om arvode till styrelsen och revisorerna

10) Frågan om medlemsavgift för kommande verksamhetsår

11) Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

12) Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

13) Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

14) Val av valberedning

15) Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, t ex motioner etc.
Extra föreningsstämma kan utlysas genom beslut av styrelsen och ska utlysas om minst 10 % av medlemmarna begär det.

§ 14 Kallelse och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom ordinär postbefordran eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

§ 15 Ändring av stadgarna Ändring av föreningens stadgar ska ske genom beslut av två på varandra följande föreningsstämmor med minst tre månaders mellanrum.

§ 16 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska eventuella behållna tillgångar tillfalla allmännyttigt eller välgörande ändamål efter stämmobeslut.