Remissyttrande över delbetänkande av hyresbostadsutredningen (SOU 2012:25)

Remissyttrande

Till

Regeringskansliet

 

Remissyttrande över delbetänkande av hyresbostadsutredningen (SOU 2012:25)

Detta remissyttrande lämnas av Riksorganisationen för Bostadsrättsinnehavare som är en partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för att stärka och förbättra bostadsrättshavares ställning och rättigheter i samhället.

På riksorganisationens uppdrag vill jag härmed avge följande yttrande över delbetänkande av hyresbostadsutredning i den del som avser rätt för bostadsrättshavare till andrahandsuthyrning.

Rent generellt stödjer Riksorganisationen för Bostadsrättsinnehavare alla förslag till lagändringar som syftar till att stärka en bostadsrättshavares självbestämmanderätt över sin lägenhet såväl mot bostadsrättsföreningen som uthyrningsmarknaden.
1.    Riksorganisationen tillstyrker således inledningsvis utredarens förslag rörande:

1.1 Rätt för varje bostadsrättshavare att själv besluta om uthyrning.

1.2  Friare hyressättning vid privatuthyrning och kort uppsägningstid för hyresgäst.

1.3   Säker dispositionsrätt av egna bostäder

2.     Riksorganisationen vill dock framföra följande synpunkter:

2.1 Som kommentar till utredarens förslag i punkt 5.2 vill jag anföra följande.

Riksorganisationen tillstyrker att en rätt för varje bostadsrättshavare instiftas att själv besluta om sin uthyrning.

Riksorganisationen tillstyrker också att en skyldighet för bostadsrättshavaren att informera föreningen om uthyrningen tillskapas. Det är rimligt att information ska lämnas enligt förslaget.

2.2 Antalsbegränsningen för föreningen kan utökas

Begränsningen av antalet uthyrda lägenheter för föreningen som sätts till en exakt procentsats måste diskuteras vidare.

Dels kan procentsatsen begränsa medlemmarnas uthyrningsmöjligheter aningen för mycket.

Det kanske heller inte är lämpligt att ha samma procentsats i en mycket liten eller en mycket stor förening varför även procentsatsen bör kombineras med eller ersättas av en variabel antalsbegränsning eller en begränsning i antal.

Det bör också diskuteras vad som händer om uthyrningsbegränsningen överskrids. Blir bostadsrättshavarens andrahandsuthyrning då otillåten, ogiltig eller kräver den prövning enligt tidigare rättsregler med Hyresnämndsprövning av angivna beaktansvärda skäl?

2.3     Föreningens avgiftshöjning vid uthyrning måste beloppsmässigt begränsas

Riksorganisationen tillstyrker i och för sig tanken på att skapa en rätt för en bostadsrättsförening att göra ett avgiftspåslag vid uthyrning.

Riksorganisationen kan dock inte tillstyrka vare sig att den rätten uttrycks i en procentsats eller att den hamnar på just nivån 25 procentenheter.

Det finns goda skäl att ge en förening en möjlighet att vid uthyrning höja avgiftsuttaget eftersom andrahandshyresgästen knappast bidrar i föreningsarbete eller andra föreningsaktiviteter.

Dock är nivån 25 % oskäligt hög särskilt i de fall där man i större städer som nyproducerade fastighetsbestånd har höga avgifter.

Riksorganisationen anser att höjningsnivån borde vara betydligt lägre samt att en procentenhetsangivelse är olämplig.

Hur gör man exempelvis i en bostadsrättsförening där inga årsavgifter alls tas ut? Detta är i sig inte ovanligt.

2.4 Kostnadsrelateringen vid Hyresnämndernas skälighetsprövning av hyror vid uthyrning ska endast vara ett tak och i övrigt ska bruksvärdet fortsätta att gälla.

Grundtanken att uthyrarens kostnadsbild ska styra rätten till hyresuttag kan som idé tillstyrkas av Riksorganisationen. Dock måste alltid bruksvärdet samtidigt kunna tillämpas i det fall kostnadsbilden endast motiverar etthyresuttag som understiger bruksvärdet.

2.5  Under punkt 5.4 kan Riksorganisationen tillstyrka att en uthyrande privatperson ska garanteras dispositionsrätt över sin bostad vid utgången av avtalsperioden. Organisationen tillstyrker således att något besittningsskydd inte ska tillkomma andrahandshyresgästen.

 

Riksorganisationen för Bostadsrättsinnehavare gm

Förbundsjurist Olle Brink

————————————————————————–