Nytt rättsfall angående stadgelydelse och medlemsansvar

Svea hovrätt T 2447-14. En intressant dom har kommit från Svea hovrätt angående en bostadsrättsförenings ansvar mot bostadsrättsinnehavarna i och med en stadgebestämmelse, samt hur man ska bedöma medlemmars tolkningar av stadgan.

Föreningen hade installerat värmepannor i bostadsrätternas badrum som ensam värmekälla i lägenheten, och bostadsrättsinnehavaren stod för värmekostnaden. Värmepannan i lägenheten gick sönder i januari 2012, och bostadsrättsinnehavaren påtalade detta för föreningen på en extra årsstämma den 4 februari 2012, samt begärde den utbytt på föreningens bekostnad. Vid en senare, ordinarie föreningsstämma i slutet av februari ändrades föreningens stadgar så att bostadsrättsinnehavarna själva skulle stå för kostnader för att hålla lägenhetens inre i ett gott skick. Innan stadgeändringen hade bostadsrättsinnehavaren inte ansvar för radiatorer eller annan värmekälla som föreningen satt in.

Bostadsrättsinnehavaren yrkade på att föreningen skulle stå för kostnaden att byta ut värmepannan.

Föreningen bestred yrkandet och menade att de nya stadgarna skulle äga tillämpning, dels att majoriteten av medlemmarna i föreningen inte hade uppfattat stadgarna på så sätt som bostadsrättshavaren hade.

Såväl tingsrätten som hovrätten menade att bostadsrättshavaren visat på att föreningen blivit informerade om att pannan behövdes bytas ut innan de nya, inskränkta stadgarna trätt i kraft. Vidare menade domstolarna att medlemmarnas allmänna uppfattning och tolkning av en stadgebestämmelse kan ge vägledning, dock så kan uppfattningen inte stå i rak motsats till stadgandet. Om medlemmarnas uppfattning om hur det borde vara skiljer sig så markant från vad som står i stadgarna är en stadgeförändring vad som måste komma till skott.

Bostadsrättsinnehavarens yrkande bifölls.