Förlorade rösträtt på stämma på grund av obetald månadsavgift.

T 11658-13. Vid en extrastämma beslutade en bostadsrättsförening att ändra stadgan avseende beräkningen av årsavgiften. I föreningens stadgar fanns sedan innan fastslaget att en medlem som inte fullgjort sina förpliktelser mot föreningen förlorade rösträtten på stämman. En medlem hindrades från att rösta på grund av att denne inte erlagt avgiften för månaden, och föreslaget bifölls med minsta möjliga marginal. Om medlemmen givits rösträtt skulle förslaget inte vunnit majoritet. Tre bostadsrättsinnehavare klagade på stämmobeslutet i tingsrätt och sedan i hovrätt. Domstolarna börjar med att konstatera att bostadsrättsinnehavaren var 27 dagar sen med avgiften. Vidare konstateras att erlägga avgift är en av medlemmens viktigaste förpliktelse, och att det varken kan konstateras att regeln är lagstridig eller att den är så pass oskälig att den ska jämkas.