FAQ

bild6


Svar på några vanliga frågor från bostadsrättshavare
1. Hur ser fördelningen mellan årsstämman och styrelsens befogenheter ut i en bostadsrättsförening?

Svar:
Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Alla frågor som kan beslutas i en förening kan ske genom att stämman beslutar i frågan. Vissa frågor kräver dock att ett visst antal röstberättigade medlemmar i föreningen är överens. Styrelsen för föreningen väljs normalt ledamot för ledamot av stämman. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens angelägenheter under verksamhetsåret och styrelsen har därför mandat att sköta och besluta om löpande förvaltningsåtgärder, till exempel föreningens ekonomi och teknisk skötsel av föreningens hus. En vanlig uppgift för styrelsen är till exempel att besluta om den årsavgift som medlemmarna ska betala till föreningen. Styrelsen kan dock inte besluta om ändring av föreningens stadgar eller försäljning av föreningens fastighet. Hur stor befogenhet som styrelsen har kan i vissa fall framgå av föreningens stadgar.

2. Hur för en enskild bostadsrättshavare upp ett ärende för behandling av årsstämman?

Svar:
Bostadsrättshavaren måste ge in en motion till styrelsen inom den tid som stadgarna anger för att ärendet ska kunna behandlas på den ordinarie årsstämman. I vissa föreningar anger stadgarna en viss tidpunkt som sista dag för ingivande av motion till stämman och att styrelsen kan besluta att motionstiden ska förlängas. En till styrelsen ingiven motion ska medfölja kallelsen till stämman så att föreningens medlemmar kan vara förberedda när ärendet ska behandlas på stämman.

En motion bör formuleras på ett sätt så att stämman kan avgöra frågan genom att anta eller förkasta motionen, till exempel ”Jag, NN, anser att föreningen ska införskaffa ett nytt cykelställ till gården.”. Stämman kan då fatta ett beslut att föreningen antingen ska införskaffa ett nytt cykelställ – eller inte införskaffa ett nytt cykelställ.

3.Varför är det en röst per bostadsrätt och inte en röst per medlem vid årsstämman?

Svar:
En röst per bostadsrätt har ansetts ge ett mer rättvist förhållande i en bostadsrättsförening. En lägenhet kan ägas av flera personer som är medlemmar i föreningen, även om samtliga personer kanske inte ens bor i lägenheten. Det vore således inte rättvist om till exempel en lägenhet innehas av fem syskon som alla är medlemmar skulle ha möjligheten att kunna rösta emot viljan hos innehavarna till resterande lägenhetsinnehavare i en förening med endast tre lägenheter.

4.Vad kan man göra om man anser att styrelsen missköter sin uppgift?

Svar:
Om man som medlem är missnöjd med styrelsen agerande i en viss fråga eller med styrelsens sätt att sköta föreningens förvaltning bör man i första hand vända sig direkt till styrelsen med sina synpunkter. Man kan även ifrågasätta styrelsens agerande direkt på en föreningsstämma.

Om man är flera medlemmar som vill lyfta en fråga eller ifrågasätta styrelsens agerande kan man begära att en extra stämma utlyses. För att detta ska vara möjligt krävs det att minst 10 % av medlemmarna i föreningen begär det.

Om man till exempel är osäker på om oegentligheter har förekommit i styrelsens förvaltning, kan man begära att en utomstående person granskar och uttalar sig om förvaltningen eller en viss åtgärd har varit lagenlig och korrekt. Detta kan ske genom att en minoritetsrevisor utses eller genom att föreningen begär särskild granskning.

5.Hur begär en enskild bostadsrättshavare särskild granskning av föreningens förvaltning?

Svar:
Särskild granskning av föreningens förvaltning kan begäras vid stämma. Om minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar ansluter sig till begäran är föreningens styrelse skyldig att ansöka om att en särskild granskningsman utses av Länsstyrelsen i det län där föreningen har sitt säte. Om styrelsen inte gör detta inom en månad från beslutet om att föreningens förvaltning ska granskas, kan de som begärde granskningen ansöka direkt till Länsstyrelsen.

Det bör poängteras att särskild granskning är ett instrument avsett för att utreda oegentligheter i förvaltningen och inte endast en minoritets misstycke mot ett visst beslut. Den särskilda granskningen bekostas av föreningen, dvs. indirekt genom dess medlemmar.


Artikel om Riksorganisationen för Bostadsrättsinnehavare publicerad i lokalpress i Stockholm, Tidningen Liljeholmen/Älvsjö m.fl., nummer 3, 21-27 januari 2012

Länk till artikel