Dom som visar förvärvarens rätt av att bli medlem i bostadsrättsföreningen.

Svea Hovrätt har den 19 september 2018 avgivit sin dom i ett mål, ÖH 7800-18, som berör bostadsrättshavarens rättigheter gentemot föreningen.

Målet handlar om att en bostadsrättsförening vägrat en köpare att bli medlem i föreningen p.g.a. att köparen skulle sakna de ekonomiska förutsättningar och de personliga kvalifikationer som föreningen anser att ett medlemskap kräver.

Hyresnämnden har tidigare beslutat att bostadsrättsföreningen inte ska få vägra köparen medlemskap på de grunder som föreningen fört fram. Svea hovrätt gör nu samma bedömning vilket innebär att köparen får rätt att bli medlem i föreningen.

Enligt bostadsrättslagen 2 kap. 3 § får den som fått tillträde till en bostadsrättslägenhet inte vägras medlemskap i föreningen om villkoren för medlemskap som finns i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Förmågan att fullgöra ekonomiska förpliktelser har då stor betydelse när medlemskapet ska prövas.

Den som ett flertal gånger inte har betalat avgiften i tid eller haft andra betalningsanmärkningar kan vägras inträde om han eller hon inte kan presentera en godtagbar säkerhet. Det ska dock ske en helhetsbedömning av de ekonomiska förhållandena innan medlemskap nekas.

Köparen i det här fallet har haft betalningsanmärkningar, men dessa gällde inte obetalda avgiftsbetalningar till i en tidigare bostadsrättsförening. Köparen har haft låga inkomster men äger kapital från en tidigare lägenhetsförsäljning och erbjöd sig att betala två årsavgifter i förskott.   

Hovrätten bedömde därför köparens ekonomi vara tillräckligt god för att klara kostnaderna för lägenheten och föreningen kunde inte neka honom medlemskap av den anledningen.

Vidare framhöll hovrätten att möjligheten att vägra medlemskap p.g.a. personliga kvalifikationer ska utnyttjas med stor varsamhet. I denna bedömning fann hovrätten inte någonting som talade för att ett medlemskap skulle medföra olägenheter för föreningens medlemmar. Vid en sammantagen bedömning ansåg hovrätten att köparen visat sig ha förmåga att genomföra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen och att hans personliga kvalifikationer inte kommer medföra olägenheter för föreningen. Han beviljades medlemskap i föreningen.