Artikel publicerad i GP 21/8 2010

gp

—-

Intervju:

Ordförande Folke Höjmar har blivit intervjuad av informationsprojektet BildaBostad, se länk nedan:

Länk till intervju

Valfrågor:


Bakgrund: Riksorganisationen för Bostadsrättsinnehavare har ställt 10 stycken frågor till samtliga riksdagspartier inför det stundande valet. Samtliga partier har valt att svara på enkäten förutom Vänsterpartiet. Nedan redovisas en sammanställning över de svar respektive parti gav.

Frågor till samtliga riksdagspartier

1. Planerar ni att genomföra förändringar av fastighetsavgiften för lägenheter innehavda med bostadsrätt?

Socialdemokraterna

Ja, Vi föreslår sänkt fastighetsavgift för flerfamiljshus, såväl hyresrättsfastigheter som bostadsrättsfastigheter, från 0,4 till 0,22%. Dessutom vill vi utreda neutraliteten mellan olika boendeformer och vidta ytterligare åtgärder om det visar sig nödvändigt.

Miljöpartiet

Ja, vi vill sänka fastighetsskatten från 0,4 % till 0,22 %. Samtidigt vill vi behålla maxtaket om ca 1300 kr per lägenhet.

Centerpartiet

Nej.

Moderaterna

Nej.

Kristdemokraterna

Nej. Vi har under mandatperioden avskaffat den statliga fastighetsskatten och ersatt den med en kommunal fastighetsavgift. I tillägg till detta vill vi avskaffa taxeringsvärdesystemet helt.

Folkpartiet

Nej.

2. Planerar ni att genomföra förändringar avseende avdragsrätt för ränta som betalas av bostadsrättsföreningar?
 
Vilka förslag på förändringar har ni?
 
Hur anser ni att den enskilde bostadsrättsinnehavaren bäst skulle kunna gynnas i så fall och kommer ni att lämna konkreta förslag på förändring under nästa mandatperiod?

Socialdemokraterna

Nej, vi har inte lagt några sådana förslag. Men vi vill se över neutraliteten mellan boendeformerna och vidta åtgärder om det visar sig nödvändigt.

Miljöpartiet

Nej, vi har inga sådana förslag idag. Vi tycker dock att det finns anledning att se över hela regelverket kring fastighetsbeskattning eftersom det mer och mer har kommit att präglas av särregler.

Centerpartiet

Nej, Vårt mål är att skapa likvärdiga skattevillkor mellan olika upplåtelseformer så långt detta är möjligt. Därför vill vi tillsätta en heltäckande, parlamentarisk utredning om boendeskatter.

Moderaterna

Nej.

Kristdemokraterna

År 2007 avskaffade alliansen den s.k. schablonskatten för bostadsrättsföreningar (statlig inkomstskatt för brf). Den som äger en bostadsrätt får göra ränteavdrag för sina räntekostnader mot alla övriga inkomster.

Folkpartiet

Nej.

3. Planerar ni att genomföra förändringar avseende reavinstbeskattningen vid försäljning av en bostadsrätt eller avseende möjligheterna till uppskov med skatten eller den avgift som tas ut med anledning av uppskovet?

Vilka förslag på förändringar har ni?

Socialdemokraterna

Ja, Vi föreslår att uppskovsskatten och begränsningen för uppskov successivt tas bort. I ett första steg tas skatten på uppskov upp till 200 000 kronor bort.

Miljöpartiet

Ja. För att främja rörlighet på bostadsmarknaden vill vi rödgröna ta bort uppskovskatten för belopp lägre än 200 000 kr. På sikt vill vi helt ta bort uppskovsskatten och begränsningen för uppskov. Vi vill också höja reavinstskatten vid bostadsförsäljning från 22 till 23 procent.

Centerpartiet

Ja, Vi vill sänka reavinstskatten från dagens 22 procent till 15 procent och i stället ta bort uppskovsmöjligheten. Ett slopat uppskov kan ge större intäkter till de offentliga finanser än vad den lägre skattesatsen på reavinsten behöver kosta. Samtidigt kan en stabilare bostadsmarknad uppnås vilket exempelvis gynnar ungdomar.

Moderaterna

Nej.

Kristdemokraterna

Nej, inte under kommande mandatperiod. Vi Kristdemokrater prioriterar nu att dels avskaffa taxeringsvärdessystemet, dels att förhindra att den rödgröna vänsterkartellen återinför den statliga fastighetsskatten.

Folkpartiet

Nej.

4. Hur ser ni på skillnaden ägarlägenhet och bostadsrätt och hur ser framtiden ut för den enskilde bostadsrättsinnehavaren? Kommer ni att föreslå något som medför en förändring av nuvarande regelsystem?

Socialdemokraterna

Vi tror på mångfald av upplåtelseformer där det är möjligt för den enskilde att forma sitt boende efter egna behov, krav och önskemål. Det kräver också rättvisa villkor mellan upplåtelseformerna.

Miljöpartiet

Vi anser att de framtida konsekvenserna inte har belysts tillräckligt. Vi är starkt oroade över att vi kan få en ny hyresmarknad med oreglerade samt framtida problem med utvecklingssvårigheter i områden med stort inslag av ägarlägenheter. Vi har inga förslag till förändring av nuvarande regelverk.

Centerpartiet

Vi avlägger inga omdömen om den ena eller andre upplåtelseformen.  Det bästa är att skapa en blandning av olika upplåtelseformer i form av hyresrätter, kooperativa hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och villor.

Moderaterna

Nej, inga förändringar planeras.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har varit drivande i frågan om ägarlägenheter. Vi vill nu också införa ägarlägenheter i det befintliga beståndet.

Folkpartiet

Inget är aktuellt.

5. Kommer ni att verka för lättnader avseende beskattning vid uthyrning i andra hand av en bostadsrätt?

Socialdemokraterna

Vi har inga sådana förslag. I grunden menar vi att bostadsbristen behöver mötas med ökat bostadsbyggande. Vi föreslår insatser för ett ökat bostadsbyggande, exempelvis investeringsstöd för energisnåla hyresrätter.

Miljöpartiet

Vi har inga sådana förslag idag. Vi är dock beredda att utreda om det finns behov av en sådan förändring.

Centerpartiet

Vi vill göra det mer förmånligt at hyra ut sin privatbostad för att skapa fler bostadstillfällen, inte minst för unga. Därför kommer vi och alliansregeringen under nästa mandatperiod att höja schablonavdraget för uthyrning av privatbostad.

Moderaterna

Ja, Alliansen har beslutat att höja det skattefria schablonbeloppet för andrahandsuthyrning från dagens 12 000 kronor till 18 000 kronor från den 1 januari 2011.

Kristdemokraterna

Ja, vi vill göra det skattefritt att hyra ut del av en bostad i andrahand.

Folkpartiet

Ja, vi har höjt det skattefria beloppet för den som hyr en del av sin bostad.

6. Planerar ni att föreslå några förändringar för s.k. oäkta bostadsrättsföreningar vilket skulle medföra skattelättnader och/eller förenklad deklaration för den enskilde bostadsrättsinnehavaren i dessa föreningar?

Socialdemokraterna

Skattereglerna för bland annat oäkta bostadsföreningar behöver bli föremål för en vidare översyn för att få fram ett långsiktigt regelverk.

Miljöpartiet

Vi har inga sådana förslag idag. Vi ser dock att det finns vissa problem med den nuvarande ordningen och kan tänka oss att utreda frågan närmare.

Centerpartiet

Ja. Centerpartiet vill under nästa mandatperiod driva frågan om att se över regler och kostnader för den enskilde bostadsrättsinnehavaren.

Moderaterna

Frågan utreds för nuvarande med syfte att se över gränsdragningen mellan äkta och oäkta föreningar.

Kristdemokraterna

Nej, inte i nuläget. Men vi är medvetna om att det finns en frågeställning kring detta.

Folkpartiet

Nej.

7. Planerar ni att genomföra förändringar för att öka tryggheten för innehavaren av en bostadsrätt avseende pantsättning av bostadsrätt och hanteringen vid pantsättning av bostadsrätt, t ex genom offentligt register liknande fastighetsregistret?

Socialdemokraterna

Det behövs förändringar i nuvarande system för att åstadkomma en effektivare, säkrare och tryggare pantsättning, i form av ett statligt register för pantsättning av bostadsrätter.

Miljöpartiet

Nej, inte separat för just bostadsrätter. Vi ser att problem finns även för enskilda fastigheter och vill ta ett helhetsgrepp på dessa frågor i samband med att vi i det rödgröna samarbetet utreder hela frågan om skillnader mellan upplåtelseformerna.

Centerpartiet

Eftersom pantsättning är så vanlig idag tycker vi att det behövs ett bättre system för att säkerställa pantsättningarna. Vi är beredda att se över frågan om ett bostadsrättsregister.

Moderaterna

Frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet.

Kristdemokraterna

Nej, vi har i nuläget inga sådana förslag.

Folkpartiet

Nej.

8. Planerar ni att genomföra förändringar avseende reglerna för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt och i så fall på vilket sätt?

Socialdemokraterna

Vi föreslår inget stopp för ombildning. Vi föreslår att bostadsrättsföreningar ska kunna köpa en fastighet först om minst 3/4 av de boende röstar för att så ska ske. Vi vill begränsa antalet omröstningar inom en avgränsad tidsperiod samt införa en opartisk stödfunktion. Vi vill även ge länsstyrelserna möjlighet att stoppa ombildningar när det är uppenbart att fastigheter säljs till underpriser.

Miljöpartiet

Minst 3/4 måste rösta för en ombildning för att BRF skall få köpa fastigheten. Vi vill även begränsa antalet omröstningar per tidsperiod. Vi har även sett ett behov av att införa en stödfunktion som hyresgäster kan vända sig till. Vi vill även ge länsstyrelserna möjlighet att stoppa ombildningar när det är uppenbart att fastigheter säljs till underpriser.

Centerpartiet

Nej, vi vill behålla de nuvarande reglerna med att det krävs en kvalificerad majoritet för ombildning.

Moderaterna

Nej.

Kristdemokraterna

Nej, vi tycker att dagens regler är bra. Vi vill hålla kvar kravet på 2/3 majoritet beslut om ombildning eftersom det är viktigt att det finns en stark majoritet i den nybildade bostadsrättsföreningen.

Folkpartiet

Nej.

9. Planerar ni att förändra den nuvarande regleringen avseende bostadsrättsinnehavarens möjlighet till ombyggnation i bostadsrättslägenhet och i så fall på vilket sätt?

Socialdemokraterna

Vi vill behålla det nuvarande ROT-avdraget. Vi vill dessutom införa ett stöd för att stimulera energieffektivisering och klimatinvesteringar i bostadsrättsfastigheter.

Miljöpartiet

Nej. Vi har inga förslag om att förändra bostadsrättsinnehavarens möjligheter till ombyggnader i förhållande till dagens regler.

Centerpartiet

Nej, det bör fortsatt vara upp till varje förening att själv besluta om vilka rättigheter bostadsrättsinnehavarna ska ha.

Moderaterna

Den nuvarande regleringen beträffande ombyggnationer i bostadsrättslägenhet är i grunden riktig.

Kristdemokraterna

Nej, vi har inte föreslagit några sådana förändringar.

Folkpartiet

Nej.

10. Planerar ni att genomföra förändringar avseende reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenhet och i så fall på vilket sätt?

Socialdemokraterna

Det är medlemmarna i bostadsrättsföreningen som gemensamt ska komma överens om reglerna för andrahandsuthyrning i föreningen. Vi har inte föreslagit några ändringar av det regelverket. Det är viktigt att bruksvärdeshyrorna alltid kan garanteras, också vid andrahandsuthyrning.

Miljöpartiet

Vi har inga sådana förslag idag. Det kan bli aktuellt att titta på reglerna i samband med en översyn av skattevillkoren för andrahandsuthyrning.

Centerpartiet

Ja, vi vill göra det mer förmånligt att hyra ut sin privatbostad genom bl.a. högre schablonavdrag.

Moderaterna

Ja, Alliansen har beslutat att höja det skattefria schablonbeloppet för andrahandsuthyrning från dagens 12 000 kronor till 18 000 kronor från den 1 januari 2011. (Samma svar som på fråga 5)

Kristdemokraterna

Ja, vi vill göra det skattefritt att hyra ut del av en bostad i andrahand.

Folkpartiet

Nej.